Termes i condicions d’ús

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web mascaro.es, propietat de Antonio Mascaró S.L. sota la marca comercial de Mascaró, d’ara endavant, PRESTADOR, els quals dades de contacte figuren també en l’Avís Legal d’aquest lloc web.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a disposició de l’USUARI per a reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per Antonio Mascaró S.L.. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. Antonio Mascaró arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i el tindrà a disposició de l’USUARI en cas que aquest ho sol·liciti.

Els contractes no estaran subjectes a formalitat alguna a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que foren adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l’USUARI és Antonio Mascaró S.L., amb domicili social al Carrer Casal 9, Vilafranca del Penedès, Barcelona i amb correu electrònic: mascaro@mascaro.es.

I de l’altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya o com a convidat, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment que aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

Rectificació de les dades

Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu mascaro@mascaro.es perquè Antonio Mascaró els corregeixi amb la major brevetat possible.

L’USUARI podrà mantenir actualitzats les seves dades accedint al seu compte d’usuari.

L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat o menor d’edat emancipat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari o com a convidat. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al blocatge immediat.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que conforma al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules de contractació

Salvo estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit pel PRESTADOR.

2. Enviament i entrega de comandes

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

L’enviament es realitzarà una vegada s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i revisat el pagament de la comanda.

Quant al termini de lliurament, s’intenta enviar la comanda del/de els producte/s relacionats en la Confirmació d’Enviaments abans de la data de lliurament que figura en la mateixa o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini de 5 dies a comptar des de la data de la Confirmació d’enviaments.

La data prevista d’enviament i lliurament seran subministrades prèviament a la confirmació de la comanda.

En cas de no poder executar el contracte perquè el producte no estigui disponible en el termini previst, s’informarà a l’USUARI de la falta de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan l’entrega del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de l’entrega.

3. Dret de desistiment

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per exercir el dret de desistiment, regulat en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d’ara endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, conforme a l’article 105 del RDL 1/2007.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució per correu electrònic a mascaro@mascaro.es, indicant el número de factura o comanda corresponent.

4. Reclamacions i resolució de litigis en línia

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa a la major brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:
Postal: Carrer Casal 9, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona
E-mail: mascaro@mascaro.es

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Força Major

Les parts no incórreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6.Competència

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si qualsevol estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

7. Generalitats de l’oferta

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran subjectes a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Antonio Mascaró S.L. o al que aquí s’estipula, tindrà efecte, salvo pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

8. Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Una vegada realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

9. Formes de pagament, càrrecs i descomptes

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit
 • Transferència

L’USUARI podrà utilitzar un cupó de descompte en el moment previ a la finalització de la compra en cas d’haver-lo rebut per part del PRESTADOR.

10. Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent i que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes, la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense previ avís, suspendre o rescindir l’accés de l’USUARI als seus serveis, en la seva totalitat o en part, quan l’USUARI no compleixi les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques que li siguin aplicables.

Quan El PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de El PRESTADOR.

12. Garanties i devolucions

Les garanties respondran al regulat en el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

13. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, prevalint en tot cas els drets que a l’efecte reconeix la legislació de protecció als consumidors i usuaris, respectant-se en tot cas el fòrum del consumidor per a la resolució de qualsevol litigi.

En el cas de tractar-se d’un consumidor que no tingui la seva residència habitual a Espanya, comptarà amb la protecció que pugui oferir qualsevol disposició imperativa de la legislació del seu país de residència.

La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, a la qual pot accedir aquí per a comunicar el seu assumpte:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

0
  0
  Cistella
  La teva cistella és buidaTornar a la botiga